KVKK Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Sezgintaş Çelik San. ve Tic. A.Ş.(bundan böyle “Sezgintaş” olarak ifade edilecektir) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.

Aydınlatma Metni, Sezgintaş tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Sezgintaş Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

 1. İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kimlik(Adı, Soyadı, İmza, TC Kimlik No/ Vergi Numarası, Anne-Baba adı, Uyruk, Pasaport No, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Cinsiyet), İletişim(Adres, E-Posta, Telefon Numarası, Faks Numarası), Hukuki İşlem(Sözleşmeler, Dava ve İcra Dosyalarındaki Bilgiler, İhtarname), Müşteri İşlem(Fatura, Çek-Senet Bilgileri), Fiziksel Mekan Güvenliği(Kamera kayıtları), Finans(Banka Bilgileri, IBAN Numarası), ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bunun gibi bir kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlenebilir sizi tanımlayan veri ve bilgileri ifade etmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, aşağıda detayları ile belirtilmiş amaçlar kapsamında işlenebilir.

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,

 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,

 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi,

 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Taleplerinizin Değerlendirilmesi,

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,

 • Reklam / Kampanya /Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

 • Şirket içi operasyonel faaliyetlerimizin yürütülebilmesi,

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

4857 sayılı İş Kanunu,

5510 sayılı SGK Kanunu,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

6098 sayılı Borçlar Kanunu,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,

5/2-a – Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

5/2-b – Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

5/2-c – Bir sözleşmenin kurulması ve ya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

5/2-ç – Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

5/2-e – Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

5/2-f – İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz iş bu aydınlatma metninde belirtilen işlenme amaçlarının yerine getirilmesi için metnin 2. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; ilgili kişi tarafından form doldurulması, internet sitesinin ziyaret edilmesi, bizzat müşteriler tarafından verilmesi, müşteriler tarafından kargo yoluyla gönderilmesi, e-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, şirketimizin ziyaret edilmesi yöntemleriyle, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Sezgintaş, tarafından toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri İşleme şartları kapsamında ve işbu dokümanda belirtilen Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya /Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/ Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi amaçları ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olmak suretiyle aşağıda belirtilen 3. kişi ve kurumlara aktarılabilecektir.

 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri,

 • Tedarikçiler,

 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları,

 • Hissedarlar.

Yurtdışına Veri Aktarımı: Sezgintaş, tarafından kişisel verileriniz, KVK Kanunun 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. Hali hazırda yurtdışına veri transferi olmamaktadır.

 1. Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.sezgintas.com internet adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını “Üçevler Mah. 20.(220) Sok. No:2/2 Nilüfer/BURSA”adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden, noter kanalıyla, [email protected] kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza, mobil imza ya da [email protected] adresine elektronik posta olarak iletebilirsiniz.

Sezgintaş talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

Başvurular Türkçe yapılmalıdır. Başvurularda, ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası/kimlik numarası, tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ve talep konusu bulunması zorunludur.

Kişisel veri sahibinin sahip olduğu ve yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda; talep ettiği hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor ise bu konuda özel olarak yetkili olması ve yetkisini belgelendirmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğini tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

Saygılarımızla,

Sezgintaş Çelik San. ve Tic. A.Ş.

Adres

:

Üçevler Mah. 20.(220) Sok. No:2/2 Nilüfer/BURSA

Telefon

:

+90 224 443 25 30 – 0 224 443 14 31

Faks

:

+90 224 443 28 33

Kep Adresi

:

[email protected]

E-Posta

:

[email protected]